Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die door Kristalein verstrekt worden en alle mogelijke verkeer via e-mail en nieuwsbrieven. Alle informatie op de website van Kristalein mag enkel gedownload worden voor informatieve privé-doeleinden. Elk ander gebruik is verboden. Door de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met de juridische bepalingen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens (zie artikel 1). Op de Algemene voorwaarden van Kristalein is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.


Artikel 1 - Identificatie van de verkoper 

Naam: Kristalein

Adres winkel: Stationsstraat 90 B-9950 Lievegem

Tel: 09 377 14 61 (bereikbaar op dinsdag t/m zaterdag vanaf 10:00 uur  tot 18:00 uur)

E-mailadres: info@kristalein.be

BTW : BE 0864.773.608

 

Artikel 2 - Prijzen

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. Voor leveringen aan huis wordt een leveringskost in rekening gebracht indien dit buiten Lievegem is of als het bedrag lager is dan €25.00. De vermelde prijzen kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gebruikt worden. Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogd worden en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. Deze heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.


Artikel 3 - Aanbod

Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Bij twijfel over elementen op de afbeelding die al dan niet inbegrepen zijn of vermoeden van een foutieve afbeelding, contacteer ons via mail vooraleer u overgaat tot aankopen: info@kristalein.be

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice (zie artikel 1) van de Verkoper. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Artikel 4 - Totstandkoming internetkoop

Een Bestelling kan enkel worden geplaatst via de Kristalein-webshop.

Een “Bestelling” is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering of afhaling in een winkel. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om Bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;
  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • bij overmacht.


Artikel 5 - Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Kristalein geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kristalein niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Kristalein heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kristalein haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kristalein opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kristalein niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 6 - Betaling 

Bij een bestelling op onze webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

België: Bancontact

Opgelet! Indien je geen gebruik maakt van QR-code dan heb je een kaartlezer nodig!

Om veilig online te betalen en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld in een SSL-beveiligde omgeving. Om met de SSL-secure technologie te betalen heb je geen speciale software nodig. Deze service is gratis.


Artikel 7 - Levering

Kristalein levert enkel in de Benelux. De door Kristalein opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst van DPD. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Het risico wegens verlies of beschadiging* gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. In geval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen aan de klant.

*Opgelet! Indien er duidelijk zichtbare beschadiging is aan de buitenverpakking (pakket gescheurd, volledig ingedeukt,..) dient u het pakket ALTIJD te openen zodat u kan controleren of de bestelde goederen nog intact zijn. Pas dan mag u aftekenen, zelf al is de chauffeur gehaast. Als de inhoud beschadigd is mag u NOOIT aftekenen en dient u het pakket te weigeren. Als u het pakket toch in ontvangst neemt kunnen wij achterna niet meer tussenkomen. Dit is niet het geval wanneer er aan de buitenverpakking geen zichtbare schade te zien was.

In geval van schade dient u altijd de foto's van het pakket én de beschadiging zelf door te sturen naar info@kristalein.be 

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.


Artikel 8 - Gebreken/Garantie

De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en nauwkeurig te (doen) inspecteren. Zijn er bij de aanbieding duidelijke sporen van schade (bijvoorbeeld ingedeukte / gescheurde verpakking of glasgerinkel), dan moet de klant het pakket weigeren in ontvangst te nemen.  In geval van klachten over de goederen, dient de klant binnen de 3 werkdagen deze klachten schriftelijk te signaleren in het bijzijn van foto's, ook van de verpakking. Telefonisch klachten melden heeft geen zin, daar we afbeeldingen nodig hebben.

Van zodra we de klachtmail ontvangen hebben wordt uw klacht bekeken en wordt er een oplossing voorgesteld. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.


Artikel 9 - Herroepingsrecht

Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop aan consumenten:

De klant heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”.

Geopende verpakkingen, gebruikte goederen, of onvolledige/beschadigde producten worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren via info@kristalein.be.

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

- hetzij het product op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Kristalein (zie artikel 1);

- hetzij het product binnen te brengen bij Kristalein;

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Kristalein de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 10 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kristalein of rechthoudende derden.


Artikel 12 - Beperking van aansprakelijkheid

Kristalein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies.


Artikel 12.1 - Beschikbaarheid van website

Kristalein wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Kristalein het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.


Artikel 12.2 - Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

De door Kristalein gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Kristalein of de rechtmatige eigenaar van de informatie.

Kristalein benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van Kristalein. Alle informatie werd zorgvuldig door Kristalein verzameld en gecontroleerd. En vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is.

De aansprakelijkheid van Kristalein voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Kristalein. Daarnaast kan Kristalein ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.


Artikel 12.3 - Links/inhoud en informatie van derden

De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Kristalein is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina's. Kristalein kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.


Artikel 12.4 - Regels voor het gebruik van paswoorden en verantwoording 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoord en moet elk misbruik vermijden van het paswoord dat hij heeft ontvangen voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord gemaakt kan worden, moet hij Kristalein hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Niettegenstaande het voorgaande kan Kristalein noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke paswoorden, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van intentioneel gedrag of grove nalatigheid van een Kristalein-werknemer of een derde partij die voor Kristalein werkt.

Daarnaast behoudt Kristalein zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.


Artikel 12.5 - Belangrijk bericht in verband met computervirussen

Ook al stelt Kristalein alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan Kristalein niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze downloadt.